ឯកសារ

មេរៀនទី២ៈដេរីវេនៃអនុគមន៍នានា(ថ្មី)

picture4

មេរៀនទី១៖ លំហាត់អនុវត្តន៍ (លីមីតនិងដេរីវេ) (ថ្មី)

picture3

មេរៀនទី១៖លីមីតនិងដេរីវេ(ផ្នែកទី២) ថ្មី

picture2

មេរៀនទី១៖លីមីតនិងដេរីវេ(ផ្នែកទី១) ថ្មី (ចុចទីនេះ)

មេរៀនទី១ផ្នែកទី១

បទពិសោធន៍រៀននៅសាលាចំណេះទូទៅ(ថ្មី)

fm

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសៀវភៅ! (ថ្មី)

newbook

High School Math  (ថ្មី)

cover

Calculus Maths (ថ្មី)

cover1

គណិតវិទ្យាបង្រៀនដោយលឹមម៉េងសាយ

bn

1300_math_formulasB1

Mean Value Theory and Functional Equation

b2

គណិតវិទ្យាទី៩

b3

Vietnamese Math Book ( Preparation for Outstanding student exam)

b4

Applied-Statistics

b5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s