ឯកសារ

មេរៀនទី១៖លីមីតនិងដេរីវេ(ផ្នែកទី២) ថ្មី

picture2

មេរៀនទី១៖លីមីតនិងដេរីវេ(ផ្នែកទី១) ថ្មី (ចុចទីនេះ)

មេរៀនទី១ផ្នែកទី១

បទពិសោធន៍រៀននៅសាលាចំណេះទូទៅ(ថ្មី)

fm

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសៀវភៅ! (ថ្មី)

newbook

High School Math  (ថ្មី)

cover

Calculus Maths (ថ្មី)

cover1

គណិតវិទ្យាបង្រៀនដោយលឹមម៉េងសាយ

bn

1300_math_formulasB1

Mean Value Theory and Functional Equation

b2

គណិតវិទ្យាទី៩

b3

Vietnamese Math Book ( Preparation for Outstanding student exam)

b4

Applied-Statistics

b5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s