ធរណីមាត្របើករដូវវស្សា

1.ត្រីកោណមួយមានរង្វាស់3,4,5ជាជ្រុង។ត្រីកោណនេះចារឹកក្នុងរង្វង់មួយ។តាងA,B ជាក្រលាផ្ទៃនៃផ្នែកប្លង់ដែលនៅក្នុងនិងក្រៅត្រីកោណហើយCជាផ្ទៃក្រលាធំជាងគេ។រកA+B ជាអនុគមន៍នៃC ។

2.ត្រីកោណABCមួយមានរង្វាស់ជ្រុងx,x+a,x+2aដែលaជាចំនួនគត់

វិជ្ជមាន.រកគ្រប់រង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណនេះដែលតូចជាងរឺស្មើ10ដើម្បី

អោយABCជាត្រីកោណកែង.

3.រង្វង់ពីរមានផ្ចិតO1និងO2ហើយនៅក្រៅគ្នា។

បន្ទាត់ប៉ះរួមក្រៅមួយប៉ះរង្វង់ទាំងពីរត្រង់MនិងNដែលមានMN=a។

បន្ទាត់ប៉ះរួមក្នុងមួយប៉ះរង្វង់ទាំងពីរត្រង់PនិងQ,  PQ=b។

បើគណនាផលគុណរវាងកាំទាំងពីរជាអនុគមន៍នៃa,b

Advertisements

2 thoughts on “ធរណីមាត្របើករដូវវស្សា

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s