លំហាត់

លំហាត់

រកប្រភេទត្រីកោណដែលផ្ទៀងផ្ទាត់

ក.   a.sinA=b.sinB

ខ.  sin^2 A + sin^2 B = sin^2 C

ដំណោះស្រាយ

ក.  a.sinA=b.sinB

នាំអោយ  a/b =  sinB/sinA  (1)

តាមទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស  a/sinA = b/sinB   នោះយើងបាន b/a = sinB/sinA  (2)

តាម(១)និង(២)នាំអោយ a/b = b/a

រឺ a^2 =b^2  

រឺ a=b

ដូចនេះABC ជាត្រីកោណសមបាទ

ខ.sin^2 A + sin^2 B = sin^2 C

តាមទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស  a/sinA=b/sinB=c/sinC

នោះ

 a^2 / sin^2 A = b^2 /sin^2 B = c^2/sin^2 C =(a^2+b^2)/( sin^2 A + sin^2 B )

តែsin^2 A + sin^2 B = sin ^2 C នោះ a^2 + b^2 = c^2 

ដូចនេះ  ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់C

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s