សំណួរប្រចាំសប្តាហ៍

1.តើចំណុចសុវត្ថិភាពយានយន្តមានប៉ុន្មាន?អ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ: មាន៤ចំណុចគឺ កង់ ចង្កូត ហ្វ្រាំង ចង្កៀង. 2.តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំអោយកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកញឹកញាប់

នៅកម្ពុជា?

ចម្លើយ: មាន -កត្តាមនុស្ស -កត្តាផ្លូវ -កត្តាយានយន្ត

3.ចូរបង្ហាញភាពខុសគ្នានៃពាក្យ  ឈប់  និង  ចត

ចម្លើយ:

ឈប់ជាការនៅស្ងៀមមួយកន្លែងនៃយានជំនិះលើទ្រូងផ្លូវក្នុងរយះពេលចំាបាច់ សំរាប់អោយអ្នកថ្មើរជើងរឺយានជំនិះផ្សេងឆ្លងកាត់រឺដើម្បីដាក់ទំនិញរឺអ្នកដំណើរ។ចត:ជាការទុកយានជំនិះនៅស្ងៀមមួយកន្លែងក្នុងពេលឆាប់រឺយូរដែលករណីនេះ                អ្នកបើកបរអាចដើរចោលយានជំនិះបាន។

4.តើផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍មានប៉ុន្មានប្រភេទ?អ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ: មាន១០ប្រភេទគឺ

សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់

សញ្ញាបំរាម

សញ្ញាបញ្ជា

សញ្ញាប្រាប់សិទ្ធិអាទិភាព

សញ្ញាដាក់បន្ថែមពីក្រោម សញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន

សញ្ញាប្រាប់ដំណឹង

សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ

សញ្ញាប្រាប់ឈ្មោះតំបន់

សញ្ញាប្រាប់ឈ្មោះផ្លូវ

 

 

លឹមម៉េងសាយ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s