មេរៀនស្វ៊ីតចំនួនពិត

ស្វ៊ីតចំនួនពិត

1.ស្វ៊ីតនព្វន្ត

យើងមានស្វ៊ីត: យើងសង្កេតឃើញថាតួនីមួយៗបន្ទាប់ពីតួទី១គឺបានមកពីការបូកតួខាងមុខ របស់វានិងលេខ៤។ដូច្នេះគេថាស្វ៊ីត {a_{n}} ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានផលសងរួម d=4 ។
និយមន័យ: គេថាស្វ៊ីត a_{n}: a_{1};a_{2};a_{3};.....;a_{n}គឺជាស្វ៊ីតនព្វន្តកាលណាវាមានផលសងរួមdដែល a_{n}- a_{n-1}=d ចំពោះគ្រប់តម្លៃ n>1។ ដូចនេះ a_{n}=d+a_{n-1}
សំគាល់:
-បើស្វ៊ីតនព្វន្តមួយមានផលសងរួមវិជ្ជមាននោះវាជាស្វ៊ីតកើន។
-បើស្វ៊ីតនព្វន្តមួយមានផលសងរួមអវិជ្ជមាននោះវាជាស្វ៊ីតចុះ។
រូបមន្ត: បើ a_{n}ជាស្វ៊ីននព្វន្តនោះយើងបាន:
a_{2}=a_{1}+d
a_{3}=a_{1}+2d
a_{4}=a_{1}+3d
ផលបូកnតួនៃស្វ៊ីតដែលមាន U_{1}ជាតួទី១និងU_{n}ជាតួទីnកំណត់ដោយ
S_{n} = \displaystyle \frac{n}{2}.(U_{1}+U_{n})

 

នៅមានបន្តទៅទៀត……..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s