លំហាត់គណិតវិទ្យា

លំហាត់ត្រៀប្រលងសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩

1.គេអោយ
2x_{1}+x_{2}+x_{3}+x_{4}+x_{5}=6
x_{1}+2x_{2}+x_{3}+x_{4}+x_{5}=12
x_{1}+x_{2}+2x_{3}+x_{4}+x_{5}=24
x_{1}+x_{2}+x_{3}+2x_{4}+x_{5}=48
x_{1}+x_{2}+x_{3}+x_{4}+2x_{5}=96
គណនា 3x_{4}+2x_{5}

2.បង្ហាញថាចំនួនខាងក្រោមនេះអាចសរសេរជាការេបាន
A=99992001.99992002.99992003.99992004 +1

3.រកគ្រប់ចំនួនពិតxដែលផ្ទៀងផ្ទាត់
(x+2010)(x+2011)(x+2012)(x+2013)+1=0 ។

4.សម្រួលប្រភាគ \displaystyle \frac{D}{N} កាលណា
N=2244581458145814627
D=8118811881188118000

5.គេអោយ a,b,c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយដែល a\leq b\leq c
ស្រាយបញ្ជាក់ថា (a+b+c)^2 \leq 9bc

Advertisements

2 thoughts on “លំហាត់គណិតវិទ្យា

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s