លំហាត់ថ្ងៃនេះ

លំហាត់

 ១)ក្នុងការប្រណាំងសេះ16ក្បាលដែលមានពាក់លេខពីលេខ1ដល់16។
 តើមានប៉ុន្មានរបៀបដើម្បីអោយការមកដល់នៃសេះ៣ដំបូងដោយគិតលំដាប់
 ដែលក្នុងនោះមានសេះលេខ១៣?

  ២)គេអោយចំលាស់នៃ6លេខ 1;2;3;4;5;6។
 ក)តើមានចំនួន៦ខ្ទ្ងង់ផ្សេងគ្នាប៉ុន្មាន?
 ខ)គណនាផលបូកចំនួនទាំងនោះ។

ចម្លើយ

១)-សេះ៣ដំបូងមកដល់ទីដែលក្នុងនោះមានសេះលេខ១៣គឺមាននយថាជាការមកដល់នៃសេះលេខ១៣និងសេះ២

ផ្សេងទៀត នោះមាន P(15;2) របៀប។

   -ដោយគិតលំដាប់នោះសេះលេខ១៣មានភាពអាច៣គឺអាចមកដល់ទី១  ទី២  ទី៣

យើងមានចំនួនរបៀបសរុបគឺ 3.P(15;2)=315របៀប។

២)ក)ចំនួនដែលមានលេខ៦ខ្ទង់ផ្សេងគ្នា

វាគឺជាចម្លាស់នៃចំនួន 1;2;3;4;5;6

នោះមានចំនួន 6! = 720ចំនួន។

ខ)គណនាផលបូកនៃចំនួនទាំងនោះ

យើងសង្កេតឃើញថាក្នុងចំនោមចំនួនទាំង៧២០នេះមានពីរៗចំនួនដែលមានផលបូកស្មើនឹង777777

ឧទាហរណ៍  N=123456

                      N’=654321

N+N’=777777

រួចក្នុង៧២០ចំនួនវាមាន៣៦០គូរ

យើងបានផលបូកចំនួនទាំងនោះគឺ 360.777777=279999720។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s