សំណួរប្រចាំសប្តាហ៍

សំណួរ

១​ ដូចម្តេចដែលហៅថាសីលធម៌?

តើក្នងការរស់នៅមនុស្សត្រូវប្រកាន់នូវក្រមសីលធម៌អី្វខ្លះ?

២​​​ ដូចម្តេចដែលហៅថាអំពើហិង្សា?

តើអំពើហិង្សាស្តែងចេញតាមរយះរូបភាពអ្វីខ្លះ?

៣ តើការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្តល់ល្អនិងផលអាក្រក់អី្វខ្លះ?

៤ តើពាក្យពេញនៃ«អវតក»មានន័យដូចម្តេច?

ហេតុអ្វីបានជាគេហៅ«អវតក»ថាជាតុលាការកូនកាត់?

៥ តើការស្រុតចុះនៃសីលធម៌សង្គមបណ្តាលមកពីបញ្ហាអ្វីខ្លះ?

សូមគិតពិចារណានិងឆ្លើយទុកជាចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួន!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s